İcra İflas Departmanı

İcra iflas departmanı

Büromuz İcra İflas hukuku departmanı, müvekkilimiz olan şirketlerin tahsil edemedikleri alacakların tahsilat işleriyle uğraşmakta olup müvekkillerin, müşterileri tarafından vadesi geldiği halde kendilerine ödenmeyen çek, senet, fatura veya da açık hesap alacaklarını icra takibine konu ederek en hızlı şekilde müvekkilin bu alacağına kavuşmasını temin eden departmanımızdır. Bu departmanımız ayrı ayrı birkaç birimden oluşmakta olup bu birimlerimiz mükemmel bir koordinasyon ve sonuç odaklılık ile çalışmaktadır. Bu departmanımız için tek ve asli hedef, dosyanın en kısa sürede tahsili ile infazının sağlanmasıdır. Hakkımızda fikir sahibi olabilmeniz için kısaca da olsa bu birimlerimizden bahsedecek olursak;

 • Ofis Birimi;

Müvekkillerimiz tarafından ofisimize takip ve tahsil edilmek üzere gönderilen çek, senet, fatura ve diğer alacaklar öncelikle bu birimimize ulaşır. Bu takip ve tahsil çalışmasının başlaması için öncelikle gerekli takip masraflarının tarafımıza gönderilmesi ve bunun Muhasebe&Finans departmanımızca onaylanması şart olup bu onay akabinde çalışma derhal start alır. Ayrıca bizimle yeni çalışmaya başlayacak olan müvekkillerimizin ilk işlerinden önce bize mutlaka noter tasdikli Vekâletname ile İcra Takip Sözleşmesini de imzalayarak göndermeleri gerekmektedir.

 • Ofis Takip Birimi;

Hukuk ofisimize intikal eden evrak ve alacakların takibi bu birimimiz tarafından hazırlanmakta olup bu birimde görev alan Avukatlar, bir yandan müvekkillerimizle sürekli temasta kalarak onlardan yeni veri talep eder, bilgi ister ve elde edilen bilgileri kendileriyle paylaşırken diğer yandan da İcra birimlerini koordine eder. Gelen her türlü veri bilgi ve belgeye göre takipler kontro edilir ve ekipler koordine edilir. Müvekkillerimize raporlama ve her türlü geri dönüş yapan birim de bu birimimizdir.

 • Adliye Takip Birimi;

Müvekkillerimize ait tüm dosyaların her türlü adli işlemlerini takip etmekte olan bu birimimiz, deneyimli bir ekip lideri yönetiminde organize bir şekilde hareket ederek icra takiplerini hızlıca başlattıkları gibi ihtiyati haciz süreçlerini de takip etmekte, tüm müdürlükler nezdinde borçlu aleyhine her türlü kararı alma, yazışma ve tebligatlar yapma, sorgu işlemleri ile borçluların araç, gayrimenkul ve başkaca alacaklarını tespit etme, bunlara kaydi haciz tatbik etme ve bu malların satış işlemlerini gerçekleştirmekte, banka hesaplarına bloke koymakta ve dosyanın en hızlı şekilde infazı için ofis ve haciz ekiplerine sürekli destek olma görevini icra etmektedirler.

 • Haciz Birimi;

Bu birimimiz tam anlamıyla bir operasyon birimi şeklinde çalışmakta olup, tek amacı alacağın borçludan en kısa yoldan ve en hızlı şekilde tahsili ile dosyanın mükemmel bir şekilde infazını sağlamaktır. Bu birimimiz personelleri işinde tam anlamıyla uzman olup hacze gidilen ve borçluya ait olan veya olduğu varsayılan herhangi bir adreste sadece tahsilat odaklı hareket ederek haciz ve muhafaza(mal kaldırma) işlemleri ile borçlu veya borçlunun mal kaçırma işlemlerinin önüne geçilmeye çalışılır.

Kısaca şöyle de denilebilir; Şayet hacze gidilen adres veya adreslerde borçlu veya borçlu ile alakalı herhangi bir olguya rastlanılmışsa eğer, istihkak uygulamaları da dahil olmak üzere dosyanın tam anlamıyla infazı/tahsili sağlanmadan veya da borçludan taahhüt veya herhangi bir icra kefili ile dosyanın tahsilatla infaz edileceği garantisi alınmadan işlemler sonlandırılmaz.

 • Borçlu İstihbarat Birimi;

Müvekkillerimizden ofisimize takip ve tahsil edilmek üzere intikal eden alacaklar, daha icra takibi hazırlanmaya başlandığı anda bu birimimiz tarafından incelenerek borçlu şahıs ve şirketlerin ortak ve yetkililerinin her türlü adres ve iletişim bilgileri, borcun tahsilini sağlamak amacıyla tespit edilmeye, akabinde borçlu şirketin hâlihazırda ki durumu, şubeleri, faaliyet adresleri, borçlu şahıssa kurduğu başka şirketler, ortaklıkları gibi bir çok konu teknolojik imkan ve alt yapılarında yardımı ile tespit edilerek bu bilgiler hem adliye ve ofis ekibinin hem de haciz ekibinin operasyonel kullanımına sunulur.

 • İcra Call Center Birimi;

Bu birimimiz ise İstihbarat birimi tarafından elde edilen veya müvekkil ve diğer birimlerden kendisine akan iletişim bilgilerini işleyerek borçlu şahıs ve şirketlerin gerek kendilerine gerekse de yetkili ve ortaklarına veya yakınlarına ulaşmaya, onlarla görüşerek borcun tahsiline dönük kendilerini ikna etmeye bu şekilde dosyayı en az maliyet ve en hızlı şekilde tahsil ederek kapatmaya çalışırlar.

Bu departmanımızca müvekkillere sunulan hizmetler ana başlıkları ile;

 • Müvekkil tarafından tahsil edilemeyen sorunlu alacakların(çek, senet, fatura veya cari hesaptan kaynaklanan her türlü alacağın) tahsili maksadıyla icra takibine geçilmesi ve borçlunun araç, gayrimenkul ve başkaca tüm mallarının haczi ile banka hesaplarına bloke konularak alacağın cebren tahsili,
 • Müvekkile borçlu şahıs ve şirket yetkililerinin Borçlar Hukuku ve İcra İflas Hukuku gereklerine göre çağrı merkezimizce aranarak borcun ödenmesi konusunda ikna edilmesi,
 • Tahsilat yapılamayan veya kısmi tahsilat yapılan dosyalarda tahsilat tam olarak gerçekleşinceye kadar düzenli periyotlarla borçlu malvarlığı sorgu işlemlerinin yapılması ve yeni mal edinimi durumunda bunların haczedilmesi,
 • Müvekkilin talebi halinde icra dosyasının Aciz vesikasına bağlanarak Müvekkile vergi muafiyeti sağlanması,
 • Müvekkile ait dosyalar hakkında dosya raporlarının hazırlanması ve müvekkile düzenli gönderimi,
 • Müvekkillerle Tahsilatlara ilişkin cari mutabakatların oluşturulması ve tahsil edilen bedellerin müvekkillerin banka hesabına aktarımı hizmetleridir.

Bu Sayfayı Paylaş