Şirketler Hukuku

SÖZLEŞME İMZALAYAN ŞİRKET YETKİLİLERİNE UYGULAMA TAVSİYELERİ

Sözleşme kavramının ve sözleşmeler hukukunun önemi her geçen gün daha fazla

artan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira sözün senet olarak kabul edildiği

dönemlerin acı tecrübeleri de yazılı sözleşmelerin gerekliliği konusunda herkesi hem fikir

hale getirmiştir. Şirketlerin faaliyetlerini hukuken sağlıklı ve risksiz gerçekleştirmesine katkıda

bulunmak amacıyla da bir şirket yetkilisinin sözleşme imzalarken nelere dikkat etmesi

gerektiği ve sözleşme konusunda danışmanlık almanın önemini vurgulama gereğini

duymaktayız.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 1. Maddesi uyarınca tarafların karşılıklı ve

birbirine uygun olarak açıklamalarıyla oluşan hukuki muamele olarak tanımlanan sözleşmeyi

imzalarken şirket yetkilisinin dikkat etmesi gereken hususları kısa ve öz bir biçimde şu

şekilde sıralamak gerekir;

Şirketler Hukuku Sözleşmede İmza

Öncelikle bir şirket yetkilisi olarak sözleşme imzalıyorsanız sözleşmenin diğer tarafının

da şirket olduğu sözleşmelerde sözleşmeyi imzalayan kişinin imza yetkisine dikkat

etmeniz gerekmektedir. Bu bağlamda her iki taraf açısından hukuki güvenliğin sağlanması

için sözleşmesinin ekine imza sirkülerini ve ticaret sicil gazetesi suretlerini eklemesi

yerinde olacaktır. Bir şirket sözleşme imzalıyorsa mutlaka imza yetkilisinin imzasının yanı

sıra şirket yetkilisinin kaşesinin de sözleşmede bulunmasına özen gösterilmelidir. Kaldı ki

6098 Türk Borçlar Kanunu’nun 14. Maddesi “Yazılı şekilde yapılması öngörülen

sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorunludur.” Hükmünü

caridir.

Şirketler hukuku Sözleşmede Şekil

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Sözleşmelerin Şekli” başlıklı 12. Maddesi şekil

hususunda genel kurala “Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe,

hiçbir şekle bağlı değildir.” ifadesi ile yer vermektedir. Bu hükümden hareketle bir

sözleşme için kanun açık bir şekil şartı öngörmediyse (örneğin araç satım sözleşmesinin

noterde yapılması zorunludur.) noter gibi resmi bir makam önünde yapılması zorunlu

değildir. Sadece ispat kolaylığı sağlayacaktır.

Şirketler Hukuku Sözleşme İçeriği

Önce işi yapıp ardından sorun çıkarsa sorunu çözmek için çaba sarf etmek yerine

sözleşme yaparken tüm bu hususlara dikkat etmek, standart sözleşmeler kullanmak yerine

konuya yönelik spesifik sözleşmeleri tanzim etmek ve en önemlisi danışmanlık hizmeti almak

gerektiği aşikardır. Danışmanlık hizmeti alınmamasından kaynaklanan sıkıntılar hukuki riski

arttırmakla birlikte; sözleşmenin detaylandırılmaması, konuya uygun olmaması, çıkacak

ihtilafların önceden öngörülmemesi, yani hukuki analiz yapılmaması hem maddi hem ticari

kayıplara sebebiyet verecektir. Bu bağlamda sözleşmeyi imzalamadan hukuki denetim için

şirketinizin hukuk danışmanına mutlaka inceletmenin gerekliliğine şiddetle vurgu yapıyoruz.

Büromuzda sözleşme hukuku alanında uzmanlaşmış, sözleşme avukatı olarak görev

yapan, ticari sözleşmeler üzerinde devamlı incelemeler ve araştırmalar gerçekleştiren uzman

avukatlarımız, sözleşme avukatı olarak İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde ve

uluslararası alanda da hizmet vermekte ve ileri seviyede İngilizce seviyesine sahip avukatları

aracılığıyla yabancı şirketler başta olmak üzere yabancı müvekkillere hizmet vermektedir.

Özellikle, iyi bir anonim şirketin iyi bir anonim şirketi avukatı veyahut iyi bir limited şirketin

iyi bir limited şirketi avukatı ihtiyaçları başta gelmekte daha sonra ortaya çıkan zararların

veya kaybedilen davaların sebepleri olarak hukuksal altyapı eksikliği baş göstermektedir.

Şirketler Hukuku alanında deneyimli avukatlar bünyesinde barındıran büromuz, şirketlerin

ihtiyaç duyduğu hemen hemen her konuya, doğru ve hızlı bir şekilde yanıt vermekte, en

etkili, en pratik çözümleri bulmakta ve yol gösterici olarak şirketin emin adımlarla yoluna

devam etmesine ve ilerlemesine önemli bir katkı sağlamaktadırlar.

Günümüzde çoğu şirket kendi bünyesinde şirket avukatı bulundurmaktadır. Fakat

İngiltere’de başlayan ve dünyaya yayılan işkolunda ayrışma ve uzmanlaşma ilkesi ülkemizi

de bir hayli etkilemiş ve şirketlerin bu konuda duyduğu ihtiyaç gün yüzüne çıkmıştır. Bu

sebeple bu konuda uzmanlaşmış, şirketler hukuku alanında deneyimli, bünyesinde birçok

başarılı şirketler avukatı bulunduran bir hukuk bürosundan destek almakta büyük bir fayda

görülecektir.

Bu Sayfayı Paylaş