Vergi ve İdare Hukuku

Vergi Hukuku

Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere gelire ihtiyaçları vardır. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında kullanılacak olan gelirler çeşitli kaynaklardan sağlanır. Bunlar vergiler, harçlar, şerefiyeler, para ve vergi cezaları, borçlanmalar, para politikası araçlarından doğan gelirler, bağış ve yardımlar, kamu iktisadi teşebbüslerinin sağladığı gelirler, kamu mallarının satışından doğan gelir ve benzer gelirlerdir. Vergi hukukunun konusu, kişilerle devlet arasındaki vergi ilişkisidir.

Vergi hukukunu şu şekilde tanımlamak mümkündür: “Vergi hukuku, kişilerle devlet arasında vergi ilişkisinden doğan vergi ödevinin; niteliği, doğması ve tahsili gibi hususları düzenleyen kuralların bütünüdür.” Başka bir ifade ile “Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak kişilerden aldığı vergi, harç, resim ve benzeri gelirler dolaysıyla ortaya çıkan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır.” Vergi, Devletin egemenlik gücüne dayanarak kamu harcamalarını karşılamak üzere fertlerden karşılıksız olarak aldığı paradır. Bu konularda ihtilafların olması halinde vergi mahkemelerinde süresi içinde dava açılması mükellef için uygun yoldur.

Vergi davaları uzmanlık gerektiren bir hukuk dalı olması dolayısı ile Proaktif Hukuk Bürosu gibi vergi hukuku alanında uzman kadroyu bulunduran bir büro ile çalışmak mükellef açısından en doğru yol olacaktır.
İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Proaktif Hukuk Bürosu, “İdare Hukuku” kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:
İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davaları,
İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları,
İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları
İmar davaları, İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar, ihale davaları ve kamulaştırma ile ilgili davalar
Danıştay nezdinde yapılacak her türlü başvuru ve takip işlemleri
Proaktif Hukuk Bürosu, gerek idare hukuku gerekse idari yargılama konularında yıllardır yürüttüğü danışmanlık ve avukatlık hizmetleri ile bu alan için gerekli olan uzmanlaşmayı sağlamış bulunmaktadır.

Bu Sayfayı Paylaş