Kooperatif Hukuku

Kooperatifler Hukuku 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun birinci maddesinde kooperatif şu şekilde tanımlanmıştır: "Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir." Söz konusu tanımdan da anlaşılacağı üzere kooperatifler, ticari ortaklıklardan farklı olarak, kar paylaşma gibi ticari bir amaç gözetmez, bireyin ekonomisinin geliştirilmesini hedeflerler. Bu sebeple de kooperatif tüzelkişilikleri, üçüncü kişilerle değil, yalnızca kendi ortakları ile hukuki işlemler yaparlar.

Ortakdışı işlem yasağı olarak addedilen bu kuralın ihlali halinde kooperatiflerin, kar amacı taşıyan ticari ortaklıklardan herhangi bir farkı kalmaz. Zira kooperatiflerin, sosyal bir ihtiyaç neticesinde kişilerin karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle ortak ekonomik menfaatlerini sağlayıp koruma amacıyla ortaya çıkmış kişi birlikleri olduklarından doğası gereği, içe dönük yapıda olmaları gerekmektedir. Kooperatifler, ticari ortaklıklardan farklı olarak, kar paylaşma gibi ticari bir amaç gözetmeyen, bireyin ekonomisinin geliştirilmesini hedefleyen kişi birliktelikleridir. Bu sebeple de kooperatif tüzel kişilikleri, üçüncü kişilerle değil, yalnızca kendi ortakları ile hukuki işlemler yapabilirler. Ortak dışı işlem yasağı ilkesi bu birliklerin işlemsel alanlarını kısıtlamaktadır. Bu içe dönük yapını ihlali halinde oluşan sıkıntıların çözümlerinde büromuz aktif rol almaktadır.

Bu Sayfayı Paylaş