Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada Mal Paylaşımı

 

 Evlilik öncesinde tarafların aklını meşgul eden sorulardan birisi de herhangi bir nedenden dolayı gerçekleşmesi muhtemel boşanma ile üzerlerindeki taşınır ve taşınmaz malların akıbetidir. Elbette ki hukukumuz eşler arasındaki mal paylaşımını da düzenlemiştir. Ancak bu düzenleme eski ve yeni medeni kanunumuza göre farklılıklar göstermektedir.

 

 2002 ‘de gerçekleştirilen kanun değişikliğinin birçok alanda getirdiği yeniliklerden bir tanesi de evliliklerdeki yasal mal rejimine ilişkin yeniliktir. 2002 öncesi yapılan evliliklerde yasal mal rejimi mal ayrılığı rejimi iken yani mal paylaşımı bu rejimin hükümlerine göre yapılırken 2002 sonrası evlilikler yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi olacağından mal paylaşımı da edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine göre yapılacaktır.

 

 Peki nedir bu edinilmiş mallara katılma rejimi, boşanma halinde eşler arasında malların tasfiyesini öngören bu rejime göre eşlerin iki tür malı vardır, ilki evlilik sonrası edinilmiş mallar, ikinci olarak da kişisel mallardır. Ve boşanma veya eşlerden birinin üzerine doğacak olan malların tasfiyesi kişisel malların hak sahibi eşe verilip edinilen malların eşit paylaştırılmasıdır. Bu malların paylaşımından doğacak sorunlar Türk medeni kanunun ilgili hükümlerine göre çözülecektir.

 

 Şu durumu belirtmek gerekir ki mal paylaşımı ile ilgili uyuşmazlıklar yasa mal rejimine tabi olan edinilmiş mallara katılma rejiminde ortaya çıkmaktadır. Medeni kanunumuz birçok farklı rejim türüne de eşler arasında karar verilebileceğini öngörmektedir. Bunun yolu ise evlilik sözleşmesi olarak bilinen hukuk yoluyla sağlanmaktadır. O yüzdendir ki edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmak istemeyen eşler aile hukuku alanında uzman bir avukatın eşliğinde hazırlanan evlilik sözleşmesi ile kendi mal rejimleri kendileri tayin edebilirler.

 

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

 

 Boşanma ile veya ölüm neticesinde oluşacak mal rejimi tasfiyesi problemi boşanma davası esnasında mahkemeye sürülebileceği gibi ayrı bir dava ile de gündeme getirilebilecektir.

 

 Yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olduğundan dolayı yazımızın içeriğini edinilmiş mallara katılma rejimi üzerinden mal paylaşımı oluşturmaktadır. Bu yüzden edinilmiş mallara katılma rejiminin basit bir tanımını yapmak gerekir. Kısacası, evlilik içerisinde alınan mallar mal paylaşımı esnasında kişisel malların sahibine verildikten sonra eşlere eşit bir şekilde dağıtılmasıdır. Yani bu tasfiye de kişisel mallar dahil değil, edinilmiş mallar dahildir.

 

 1. Mal Paylaşımında Edinilmiş Mallar

 

 • Eşlerin çalışmalarına dayalı kazançları edinilmiş mallar kapsamındadır.

 

 • Eşlerin Sosyal güvenlik kurumu kaynağından aldığı para ve haklar da edinilmiş mallar kapsamındadır.

 

 • Eşlerin çalışma gücü kaybından doğan tazminat alacakları da edinilmiş mallar kapsamındadır.

 

 • Eşlere ait olan kişisel malların gelirleri edinilmiş mallara dahildir.

 

 • Edinilmiş malların satışından elde edilen gelirler de edinilmiş mallardandır.

 

2) Mal Paylaşımında Kişisel Mallar

 

 • Eşin kişisel kullanımına ait eşyası kişisel mal sayılır. Yani kıyafet, spor malzemesi vb.

 

 • Evlilikten önce sahip olunan taşınır, taşınmaz mallar kişisel mal sayılır.

 

 • Eşlerden birinin miras paylaşımı sonucunda kendisine gelen mal veya para benzeri aktif ve pasiflerde eşin kişisel malı sayılır.

 

 • Eşin manevi tazminat alacakları.

 

 • Eşin karşılıksız kazanma sonucu kendisine geçen değerleri. Yani bağışlanmış bir ev kişisel mal sayılacaktır.

 

Mal Paylaşımı Davası Zamanaşımı

 

 Yargıtay Hukuk Genel Dairesi mal paylaşımı için boşanmadan itibaren 10 yıllık bir zamanaşımı öngörmüştür. Bu süre yargıtayın ilgili kararından önce 1 seneydi. Bu kararla birlikte boşanması gerçekleşen eşler 10 sene içerisinde mahkemeden mal paylaşımı talep edebilecektir.

 

Boşanmada Mal Paylaşımı Görevli ve Yetkili Mahkeme

 

 Mal paylaşımı davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri olup yetkili mahkemeler Türk Medeni Kanunumuzca tayin edilmiştir ve seçimliktir. İlgili kanun maddesi uyarınca yetkili Aile Mahkemeleri,

 

 • Mal rejiminin ölümle sona ermesi halinde ölenin son yerleşim yer mahkemesidir.

 • Mal rejimi eğer boşanma, evliliğin iptali veya hakim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi ile sona eriyorsa bu durumunda bu davalardaki yetkili olan mahkeme Mal rejiminden kaynaklı davada da yetkilidir.

 • Diğer hallerde davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkemedir. Proaktif Hukuk&Danışmanlık ailesi olarak kanuni nedenlerden dolayı olacak olan mal paylaşımında tarafların aile hukukunda uzman avukatlarımızla beraber hukuken yanında olacağımızı bildirmek isteriz.


Bu Makaleyi Paylaş