Genel Vekaletname Nedir ?(Vekaletname Örneği)

Genel Vekaletname Nedir ?(Vekaletname Örneği)

Tanım olarak vekaletname nedir sorusunun yanıtı; bir kişinin resmi kurum ve kuruluşlarda olan resmi işlemlerini takibini Borçlar Kanunu 386. maddesine göre başka kişileri bu işlemleri yapması için görevlendirmesidir.

Vekaletname Örneği

Leh aleyhime açılmış ve açılacak bilumum dava ve icra takiplerinden, ceza kovuşturmalarından dolayı  T.C mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile, hak ve menfaatlerimi korumaya uygun göreceği işlemleri takip etmeye ve sonuçlandırmaya,  ilgili keza sair  kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış ve açmış bulunduğum davalar ile aleyhime açılan  davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye, teslim alınacakları almaya, evrak istemeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık ve bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi ve kabul, iade ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itirazlara, yeniden keşif talebinde bulunmaya, mal beyanında bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, mirası reddetmeye, mirasçılık belgesi talep etmeye ve teslim almaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmaya, Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvuru hakkımı kullanmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, Vergi mahkemeleri ve Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, kararları temyize, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, davadan feragate ve feragati davayı kabule, istinaftan, temyizden, karar düzeltmeden feragata ve istinaftan, temyizden, karar düzeltmeden feragati kabule ve sair kanun yollarından feragate, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, Noterde yapılacak bilumum işlemler ile rehin sözleşmelerini adıma imzalamaya ve rehinden feragata, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya davanın tamamını ıslah etmeye, İcra ve İflas Daireleri tarafından yapılacak her türlü menkul ve gayrimenkul satışı için ihaleye girmeye, pey sürmeye, satışa iştirak etmeye, satın almaya, teminat yatırmaya, teminatları geri çekmeye, ihale bedelini yatırmaya, ihalenin feshi davası açmaya, feshedilen ihale nedeniyle bedeli geri almaya, ihale uhdemde kaldığı takdirde ihale konusu menkul ya da gayrimenkulü teslim almaya, menkul ya da gayrimenkulün aynından kaynaklanan her türlü vergi, resim vb. bedelleri yatırmaya ve fazla yatanları geri almaya, adli sicil kaydını ve arşiv bilgilerini talebe ve almaya, 5941 sayılı Kanun gereğince bankanın ödemekle yükümlü olduğu çek bedellerini almaya, iş bu vekaletname den kayıt ve suretler çıkartmaya,yetkilerin tamamı veya bir kısmı için başkalarını dahi tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete, mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul Barosu avukatlarından ................ adresinde mukim ..................... Vergi Dairesi mükellefi .........................TC. Kimlik No’lu ......................................... vekil tayin ettim/eyledik.

 

VEKİL EDEN          :   ...............

 Örnek Vekaletname:


Bu Makaleyi Paylaş