İcra Dosyasının İnfazı

İcra Dosyasının İnfazı

İcra Dosyasının İnfazı

 

 Hukukun karşımıza çıktığı ve temel düzenleme alanı borç ilişkileri yani alacaklı ile verecekli arasındaki hak ve menfaat alanlarının gözetilmesi ile bunların sistematik bir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır. Hal böyle olunca birçok temel kanun bu amaca hizmet için var olmaktadır. Örneğin, Türk Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu bu temel borç ilişkisinde tarafların hak ve menfaatlerini korumak, gözetmek adına kanun koyucu tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe sokulmuştur.

 

 Alacaklı taraf verdiği borcunun vade gününde tahsil edemez ve sonrasındaki girişimlerinde de tahsil edemezse alacağını tahsil edebilmek adına devletin cebri icra zoruna başvurur. Bu noktada devlet kanunun gösterdiği yolların uygulanmasında alacaklıya yardımcı olur, bu yardım ülkemizde icra daireleri ve icra mahkemeleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

 

 İcra dairesine borcun takibi için teslim edilen alacağın tahsilatı esasında icra dosyasını oluşturmaktadır. İcra dosyasının meydana gelmesi ile birlikte başlayan sürecin sonu icra dosyasının infazı ile sonuçlanmaktadır. Diğer bir deyişle icra dosyası, icra dosyasının infazı ile birlikte kapanmış sayılır. Peki hangi hallerde icra dosyasının infazı gerçekleşir,

 

  • İcra dosyasının infazı için ilk yol, borçlunun borcunu ödemesidir. Borçlu icra dosyasının olduğu icra dairesine gider görevli memurdan kendi dosyasının kapak hesabının yaptırılması ister ve borcunu öder. Borcun ödenmesi ile birlikte üzerine haciz konulmuş mallarından haczin kalkmasını yine görevli icra memurundan talep edebilir. Bu sayede icra dosyasıyla alakalı herhangi bir ihtilaf kalmadığından memurdan icra dosyasının infazını yani kapatılmasını talep edebilecektir.

 

  • İcra dosyasının infazı için ikinci yol, borçlunun alacaklının avukatı aracılığıyla borcun ödenmesi için anlaşma yoluna varmasıdır. Uygulamada bu yol borcun haricen tahsili olarak adlandırılmaktadır. Bütün süreç alacaklı veya alacaklının avukatı ile borçlu arasında ilerletilmektedir. Borcun bu süreçte borçlu tarafından ödenmesi halinde alacaklı veya alacaklının avukatı borcun haricen tahsil edildiğini ve dosyanın kapatılması gerektiği içeren bir dilekçeyi ilgili icra dairesine ileterek icra dosyasının infazını sağlar.

 

  • İcra dosyasının infazı için sonuncu yol ise icra dairesinde icra takibine konulan icra dosyasının 1 sene boyunca işlem görmemesidir. 1 sene boyunca işlem görmeyen icra dosyası ilgili icra dairesince infaz edilir, kapatılır. Dosyayı yeniden açmak isteyen alacak yeniden harç ve diğer giderleri ödemek şartı ile bu isteğini yerime getirebilir.

 

  • Uygulamada pek fazla karşımıza çıkmayan diğer bir durum ise, alacaklının alacağından feragat etmesidir. Bu durumda dosya infaz olup kapanacaktır.

 

 Borcu için icra takibine maruz kalan borçlu cezaevi harcı dışındaki borçlarında, faiz, masraf, vekalet ücreti ve diğer harçlardan sorumlu olacaktır. Ayrıca icra takibinde daha infaz olmamış borcu için hangi aşamada ödeme yaptığına göre ödeyeceği tahsil harcında da değişmeler olacaktır.

 

 Alacaklı için takibe koymak istediği alacağı için ilk etapta, icra dairesine başvuru harcı ve peşin harç isminde harçlar alınacak olup, icra takibinin türüne yani ilamlı yahut ilamsız oluşuna göre bu harçların miktarında değişmeler olmaktadır.

 

 Proaktif Avukatlık Bürosu olarak merak ettiğiniz konularda sizi bilgilendirme ve hukuki anlamda destek vermekle mükellef olduğumuzu düşünmekteyiz. Bunun içindir ki icra takibi ile başlayan ve icra dosyasının infazı ile biten bu sürecin işinin ehli avukatlara emanet edilmesi gerekmektedir. Bu sayede alacaklı alacağını daha çabuk tahsil edebileceği gibi dosya üzerinden yapması gereken işlemler için vakit ve enerji harcamadan avukatın takibine bırakarak dosyanın işlem görmeden kapanmasını yani infazı da engellemiş olur.


Bu Makaleyi Paylaş