Kambiyo Senedine Dayalı Takip

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

Kambiyo Senedine Dayalı Takip

KAMBİYO SENEDİNE ÖZGÜ TAKİP

 

Kambiyo senedine müstenit takip,genel haciz yoluyla takip türünden ayrılarak özel olarak düzenlenmiştir.

 

Kambiyo senedine dayalı takipte süreler kısaltılarak alacaklının alacağına daha hızlı bir şekilde ulaşması amaçlanmıştır.

 

Elinde kambiyo senedi olan alacaklı dilerse genel haciz yoluna başvurur dilerse özel bir takip türü olan kambiyo senedine dayalı takip yapar.

 

Kambiyo senedine dayalı takip yapabilmek için alacaklının elinde muhakkak kambiyo senetleri olarak bilinen bono,çek yahut poliçeden biri olmalıdır.

 

Rehinle teminat altına alınmış bir alacak aynı zamanda kambiyo senedine de bağlanmışsa bu durum önce rehne müracaat kuralının bir istisnasını oluşturur.Alacaklı önce rehne müracaat zorunluluğu bulunmadan dilerse kambiyo senedine müstenit takip yapabilir.

 

KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİBİN AVANTAJLARI

 

Kambiyo senedine dayalı takibin genel haciz yoluyla takibe göre kimi avantajları vardır :

 

-Genel haciz yoluyla takipte ödeme emrine itiraz 7 gün iken ,bu süre kambiyo senedine dayalı takipte 5 gündür.

 

-Genel haciz yoluyla takipte borçlunun ödeme emrine itirazı takibi kendiliğinden durdururken,kambiyo senedine dayalı takiplerde borçlunun itirazı satış işleminden başka takip işlemini durdurmaz.

 

-Alacaklı kambiyo senedine özgü takip yoluna başvurunca kambiyo senedine dair zamanaşımı süreleri uygulanacaktır; genel haciz yoluyla takibe başvurursa borçlar kanunundaki genel zamanaşımı süreleri uygulanacaktır.

 

KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİPLERDE TAKİP TALEBİ

 

Alacaklının takibi kambiyo senedine dayanıyorsa icra-iflas kanununun 58.maddesindeki şartlara ek olarak kambiyo senedinin de takip talebine eklenmesi gerekir.

 

Kanun koyucu icra memuruna senedin geçerliliğini araştırma yetkisi vermiştir.Bu inceleme sadece şekli açıdan bir incelemedir.İcra memuru senedin vadesinin gelip gelmediğini, senedin kambiyo senedi vasfını haiz olup olmadığını ,takip alacaklısının alacak hakkının olup olmadığını inceler.

 

İcra memuru şekli olarak geçerli olmayan bir senedi takibe koymuşsa bu bir şikayet sebebi oluşturacaktır.Memurun geçersiz bir senedi takibe koymasından hakları muhtel olanlar icra memuru aleyhinde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde icra mahkemesinde şikayette bulunabileceklerdir.

 

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİPTE GÖREVLİ VE YETKİLİ İCRA DAİRESİ

 

İcra -iflas kanunu 50/1 de para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yoluyla uygulama alanı bulacaktır.Takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe salahiyetlidir.

 

Buna göre alacaklı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takibi borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesinde başlatabilir.Ayrıca kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip senedin düzenlenme yerinin ve ödeme yerinin bulunduğu yerdeki icra dairesinde de başlatılabilir.Kambiyo senedine müstenit alacak, aranılacak bir alacak olduğu için alacaklı bu takibi kendi yerleşim yerinde başlatamaz.

 

Bu takip türünü seçen alacaklı takip talebine kambiyo senedin aslını ve borçlu adedi kadar onaylı örneğini koymak zorundadır.Aksi taktirde icra memuru takip talebini reddetmelidir.Senedin aslı olmadan borçluya bir ödeme emri gönderilmişse bu bir şikayet sebebi oluşturacaktır.

İcra müdürü senedin türüne göre şekli olarak kıymetli evrakın geçerlilik şartlarını inceleyecektir.

 

ÖDEME EMRİ VE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

 

İcra müdürü alacaklının takip talebi ile tevdi ettiği senedin geçerli olduğunu ve vadesinin geldiğini tespit ederse borçluya ödeme emri gönderir.Ödeme emrinde şu hususlar belirtilir ;

 

-Borcun ve takip masraflarının takibi yapan icra dairesine yatırılması gerektiği

 

-Takibe konu olan senedin geçersiz olduğu düşünülüyorsa 5 gün içinde icra mahkemesinde şikayette bulunulması gerektiği

 

-Borçlu senetteki imzayı reddediyorsa açıkça bir dilekçeyle icra mahkemesine 5 gün içinde itiraz etmesini,haksız yere itiraz ederse hakkında takip konusu meblağın %10 u kadar para cezasına hükmedileceği

 

-Borçlunun,borcu olmadığını veya borcun itfa edildiğini ya da mehil verildiğini yahut borcun zaman aşımına uğradığını ya da yetki itirazını yine 5 gün içinde icra mahkemesine sunması gerektiğini

 

-Beş gün içinde itiraz edilmediği ve 10 gün içinde borç ödenmediği ; 10 gün içinde itiraz edilip itiraz reddedildiği taktirde 3 gün içinde mal beyanında bulunulması gerektiği ,mal beyanında bulunulmazsa hapisle tazyik edileceği belirtilir.

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte ,borçlunun ödeme emrine itirazı borca itiraz ve imzaya itiraz olarak kategorize edilir.

 

Borçlu ödeme emrine,ödeme emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren 5 gün içinde  icra mahkemesi nezdinde itiraz edebilir.Bu süre içinde itiraz edilmezse icra takibi kesinleşir.

 

Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren işlemeye başlayan 10 günlük ödeme süresi içinde borçlunun borcunu ödemesi gerekir ;  aksi taktirde alacaklı haciz isteyebilme hakkını elde eder.

 

İcra hukuku şekli bir hukuktur ; kaçırılmaması gereken süreler,uyulması gereken diğer bir çok prosedür vardır.İnsanlar gerçekte borçlu olunmadığı hallerde bile haciz işlemine maruz kalabilmektedir.Bundan dolayıdır ki icra sürecini  profesyonel ellerin yürütmesi gerekir.Proaktif hukuk & danışmanlık bürosu olarak icra hukuku alanında tecrübeli avukatlarımızla icra sürecinizi titizlikle takip etmekteyiz.

 


Bu Makaleyi Paylaş