Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

Ecrimisil Nedir?

Malın kullanılmasından doğan menfaatin ölçülmesi sonucu ortaya çıkan bedele ecrimisil denir. Fakat malın her kullanımı ecrimisil doğurmaz. Ecrimisilin doğması ve talep edilebilmesi için şartlarının oluşması gerekmektedir. Bu şartlar;

 • Haksız işgal olmalıdır, yani malın asıl sahibinin izni olmamalıdır.
 • Haksız işgalden dolayı malik veya zilyet zarara uğramış olmalıdır.
 • Haksız işgali gerçekleştirenin kötü niyetli olması gerekmektedir.
 • Kötüniyetli zilyedin elde ettiği veya elde etmeyi ihmal ettiği semerelerin olması gerekmektedir.

Ecrimisil Davası

Ecrimisil davasıyla malı elinde haksız yere tutandan, malın asıl sahibinin, iade yükümlülüğünü yerine getirmeyen  kötüniyetliye karşı haksız işgalin tazminatını talep eder. Bu tazminat geriye dönük olarak hesaplanan kira bedeli olarak da dile getirilmektedir. Malın malikinin izni dışında kullanmasının karşılığında işgal tazminatını malın sahibi veya malın sahibi idareyse idare talep edebilecektir. İşgalciye(fuzuli şagil) karşı, işgal tazminatının talep edilebileceği haksız işgal durumları şunlar olabilmektedir;

 • İzin almaksızın inşaat yapmak.
 • İzin almaksızın mal değeri taşıyan şeyi kullanmak.
 • Kiraya verilen taşınmazın kira süresinin dolmasına ve kira sözleşmesinin yenilenmemesine rağmen kullanımına devam etmek.
 • Kamu hizmetine tahsis edilmiş binanın bir kısmını işgal etmek vb.

Ecrimisil Davasında Deliller ve Davanın İspatı

Deliller, iddiayı sunanın iddiasının ispatı için zorunlu araçlardır. Yani her davada olduğu gibi ecrimisil davasında da davalı iddiaları reddettiği taktirde ispatlamak külfeti davacıya düşer.

Davacı burada taşınmazının işgalinin davalı tarafından gerçekleştirildiğini ve varsa kısmi işgal ile taşınmazının ne kadarının ne kadarlık süreyle işgal edildiğini deliller vasıtasıyla ispatlamak mecburiyetindedir.

Ecrimisil Davası Nasıl Görülür?

  Mahkeme davacıdan zilyetlik iddiasını ispat etmesini ister. Bunun için tapu ve vergi kayıtları incelenir. Bu ispat araçları ışığında yapılacak keşifte davalının kötüniyetli olup olmadığı incelenir. Son olarak da mahkemenin talebi doğrultusunda bilirkişi raporuyla davacının mahrum kaldığı menfaatin miktarının tespiti yapılır. Tüm bu veriler eşliğinde mahkeme hükümde bulunur.

Ecrimisil davasının görülmesi aşamasında özellikle davacının ispatı aşamasında sürecin yönetilmesi ve menfaat kaybının önlenmesi adına tecrübeli avukatların bulunduğu hukuk bürolarıyla anlaşılması gerekmektedir.

Ecrimisil Davasın Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ecrimisil davalarında yetkili mahkeme uyuşmazlık konusu taşınmazın bağlı bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemeleridir.

Ecrimisil Davası Dilekçesi

Ecrimisil dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar;

 • Mahkemenin adı.
 • Davacı ve davalının adı soyadı ve adresleri.
 • Davacının T.C kimlik numarası
 • Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin veya davacı vekilinin adı soyadı, adresleri.
 • Dava konusu malvarlığının değeri.
 • Açık bir şekilde netice-i talep.
 • Davacının iddiasının ispatı için gerekli vakıaların delillerle birlikte hukuki sebebe dayanılarak açıklanması.
 • Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Ecrimisil Davası ile İstenebilecek Tazminatlar

Haksız işgal karşısında özel bir zarar tazminat biçimi olan ecrimisil ile birlikte istenebilecek zarar kalemleri ;

 • Haksız işgalden doğan normal kullanımın sonucu olan olumlu zarar.
 • Aktif kullanmadan doğan olumlu zarar.
 • Asıl malikin veya zilyedin mahrum kaldığı fayda(işgalcinin elde ettiği ve elde etmeyi ihmal ettiği semereler) olarak olumsuz zarar.

Proaktif hukuk bürosu, ecrimisil davalarındaki tecrübemiz sayesinde müvekkillerinin zararının karşılanması için en üst tazminat miktarını almak ve en ufak menfaat kaybının oluşmasını önlemekle yükümlüdür.

Ecrimisil Davasında Zamanaşımı

Ecrimisil davası Borçlar Kanununda yer alan haksız fiil hükümlerine göre yürütülmesine rağmen zamanaşımı için haksız fiilin 10 yıllık zamanaşımı uygulanmaz. Yargıtay tarafından ecrimisil davalarında 5 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması öngörülmüştür.


Bu Makaleyi Paylaş