İhalenin Feshi Davası ve Nedenleri

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

İhalenin Feshi Davası ve Nedenleri

İhalenin feshi talebi, istisnai durumlar saklı kalmak kaydıyla ihaleye konu satışı gerçekleştiren İcra Müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesinde şikayet yolu ile ileri sürülmektedir. İhalenin feshi talebine dayanan ihalenin feshi davası şikayet yoluyla ileri sürülerek görevli ve yetkili icra mahkemesinde açılır ve bu dava maktu harca tabidir.

İhalenin Feshinin Sebepleri

İhalenin feshi, yalnız satış isteyen alacaklı, tapu sicilindeki ilgililer, borçlu ve pey sürmek suretiyle ihaleye yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla iştirak edenler tarafından tetkik merciinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde istenebilir. İhalenin feshi sebepleri arasında;

?     İhaleye fesat karıştırılmış olması,

?     Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,

?     İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,

?     Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması,

sebeplerinin varlığı halinde ihalenin feshini talep edebilecek kişiler tarafından süresi içerisinde başvuru yapılarak fesih gerçekleştirilebilecektir.

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır

İhalenin feshi davası, şikayet yolu ile ihaleye konu olan satışı gerçekleştiren yetkili icra mahkemesinde açılacaktır. İcra kanalıyla satışı gerçekleştirilen taşınır veya taşınmaz malların ihalesinin usulsüz olarak yapıldığını öğrenen ve bu hususta menfaati bulunan taraf, ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ihalenin feshi davasını açabilir. İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren 20 gün içerisinde duruşma yaparak kararını verecektir.

İhalenin feshine yönelik şikayetin görevli ve yetkili olmayan icra mahkemesine yapılması durumunda, icra mahkemesi dosya üzerinden gerekli incelemeyi yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde görevsizlik ve yetkisizlik kararı verecektir. İhalenin feshi davası dosya üzerinden incelerek karara bağlanan dava çeşitlerinden olmamakta, duruşmalı inceleme gerçekleştirilmektedir.

Davanın tarafları ihalenin feshi sebeplerini her türlü delille ispat edebilecektir. İhalenin feshi davasında hakim, tarafların sunmuş olduğu delillerle bağlı olmamakla birlikte resen inceleme yapma yetkisine sahiptir. İhalenin feshi davasından feragat davanın tarafları ve davaya müdahil olan herkes tarafından kabul edilmesi ve tarafların tamamınca yapılması halinde geçerli olacaktır. Davanın esastan incelenmesi ve bunun sonucunda hakim tarafından ihalenin feshi istemi reddedilirse, ihalenin feshini isteyen tarafa ihale bedelinin %10’u oranında adli para cezası hükmedilecektir. İhalenin feshi talebinin reddi durumunda verilecek olan para cezası hakim takdirinde olmamakta, ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde tazminata hükmedilmesi zorunluluk arz etmektedir. İhalenin feshine ilişkin hükümler, dava hakkı, şikayette bulunabilecek taraflar İcra İflas Kanununun 134 ve 135. maddelerinde düzenlenmiştir.

İcra iflas hukuku içeriği ve uygulaması açısından teknik bir alana sahip olmasından dolayı kişilerin bu alanda karşılaşmış oldukları hukuki ihtilaflarda uzman bir icra avukatından danışmanlık almaları tavsiye edilmektedir. Hukuk bürosu olarak deneyimli icra avukatı kadromuz ve icra departmanımız aracılığıyla hukuksal problemlerin çözümünde çözüm odaklı anlayışla hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İhalenin Feshi Davası Kime Karşı Açılır

İhalenin feshini isteyebilecek kişiler taşınır ve taşınmaz mallar açısından farklılık göstermektedir. Buna göre taşınırlarda ihalenin feshini isteyebilecek olan kişiler; alacaklı, borçlu ve pey sürmek suretiyle ihaleye katılan kişilerdir. Taşınmazlar açısından ise alacaklı, borlu, pey sürmek suretiyle ihaleye katılanlar ve tapu sicilindeki ilgililer ihalenin feshi isteminde bulunabilecektir.

İhalenin feshi davasının kime karşı açılabileceği davanın alacaklı ya da borçlu tarafından açılmış olmasına göre farklılık göstermektedir. Borçlunun fesih talebinde bulunması durumunda alacaklı ve ihale alıcısını davalı olarak göstermesi gerekir. Alacaklının fesih talebinde bulunduğu durumlarda ise ihale alıcısının ve borçlunun davalı olarak gösterilmesi gerekir. İhalenin feshi davasında dava ile doğrudan ilgisi bulunan hiçbir kimsenin davada taraf olarak gösterilmemesi halinde davanın reddedilmesi söz konusu olmamakta, mahkeme ilgililerin davayı takip etmelerine olanak sağlamaktadır.

İhalenin Feshi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İhalenin feshi davasında görevli mahkeme icra mahkemesidir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda ise sulh hukuk mahkemesi görevlidir. Bunun dışında pazarlık yoluyla satışın iptalinde genel mahkemeler görevlidir. Şikayete konu olan ihaleyi yapan icra dairesinin bulunduğu yer icra mahkemesi ihalenin feshi davasında yetkili mahkemedir.


Bu Makaleyi Paylaş