İşe Gelmeme Tutanağı Nasıl Hazırlanır?

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

İşe Gelmeme Tutanağı Nasıl Hazırlanır?

4857 sayılı İş Kanunumuzun 25. maddesinde, işçi ile işveren arasında kurulmuş bulunan iş sözleşmesinin, işverenin haklı bir nedene dayanarak feshi düzenlenmiştir. Aynı maddemizin II. kısmında yer alan “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlığında düzenlenen işçinin mazeretsiz işe gelmemesi düzenlenmiş olup, buradaki hükümlere dayanarak işçisi ile arasındaki iş sözleşmesini fesheden işveren arasında sorunlar çıkmaktadır. Bu sorunların başında, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı talebinde bulunması ve bu talepler doğrultusunda Bölge Çalışma Müdürlükleri ile İş Mahkemelerine başvurması gelmektedir.

Mazeretsiz işe gelmeyen işçinin iş sözleşmesinin feshinin işveren için haklı olabilmesi için;

  • İşçi izin almaksızın ve ya haklı sebebe dayanmaksızın ya da geçerli, inandırıcı bir sebebi olmaksızın,
  • Üst üste 2 iş günü işe gelmemesi( Yargıtay devlet hastanesi raporunu haklı bir neden saymaktadır).
  • Bir ay içinde 2 defa herhangi tatil günü ardından başlayan ilk iş günü işe gelmemesi.
  • Bir ay içinde üst üste olma koşulu taşımadan 3 iş günü işe gelmemesi,

gerekmektedir. Bu koşullar oluştuğu takdirde işçinin, işverene karşı  ihbar ve kıdem tazminatı talepleri sonuçsuz kalabilecektir.

İşveren Nasıl Bir Yol İzlemelidir?

İşveren bir tutanak tutmalıdır. Bu tutanakta, varsa şahitler eşliğinde, işçinin herhangi bir izahta bulunmadan iş yerine gelmediği veya iş yerini terk ettiğine ilişkin olmalıdır.  Bu tutanak sayesinde işveren, İş Kanunu 25/II-g’ de yer alan iş sözleşmesinin derhal feshine dair sebeplerin varlığını belgelemiş olur.

Tutanağın tutulmasından sonra işveren, işçinin bilinen en son adresine noter aracılığıyla yazı göndermelidir. Bu yazıda işçinin işe gelmediği günler tek tek belirtilmeli ve  işçinin işe gelmediği günler için mazereti varsa, bu mazereti belgelere dayandırarak, verilen bildirim süresi içinde, açıklanması talep edilmelidir. Bildirim süresi diye bahsettiğimiz süre, işçinin kendisini savunması için verilmesi zorunlu bir süredir. Bu bildirim süresinde talep edilen belgelerin ibraz edilmemesi halinde iş sözleşmesi haklı nedene dayanılarak feshedilebilir.

Bu yol izlenmediği takdirde yapılan tüm fesihler geçersiz sayılır. Ve en önemli nokta, işveren, devamsızlık nedeniyle işten çıkartmak istediği işçinin devamsızlığını ispatlayamazsa, işçi ihbar tazminatı ve hak kazanılması koşuluyla kıdem tazminatı da ödemeye mahkum olacaktır. Bu yüzden işverenler böyle bir durumla karşılaştıklarında, ihbar ve kıdem tazminatına maruz kalmak suretiyle hukuki menfaatlerinin zedelenmemesi için mutlaka tutanak tutmalılardır.

 Örnek Tutanakhttp://goo.gl/Nxls3D

 


Bu Makaleyi Paylaş