Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti Ve İhale Yönetmeliği

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti Ve İhale Yönetmeliği

Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti Ve İhale Yönetmeliği

    Bu yönetmelik 29 Kasım 2003’te yayınlanmıştır.Bu yayınlanan yönetmeliğin amacı, özelleştirme uygulamalarında değer tespiti ve ihaleye ilişkin işlemleri denetlemek ve düzenlemektir.

     Değer tespitinden anlaşılan özelleştirilecek kuruluşun, varlık veya hisse değerinin tespitine bakılarak değer tespit komisyonu tarafından gerçekleştirilen işlemleri ifade eder.

 İhale ise ; duyuru ile başlayıp ihale şartnamesi çerçevesinde gerçekleştirilen ve bu  kurulun veya Başkanın onayı ile tamamlanan tüm işlemleri ifade eder.

  Komisyon ise özelleştirme uygulamalarına bakılarak değer tespiti ve ihale işlemlerini yürütmek ve bu tespit i sonuçlandırmak amacıyla oluşturulan komisyonları ifade eder.

  Teklif sahibi; ihalelere katılan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarını ifade eder.

 

Oluşturulan Değer Tespit Komisyonunun Çalışması

    Oluşturulan komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve bu komisyon salt çoğunlukla karar verir. Verilen kararlarda kimse çekimser kalamaz.Karara karşı olan üyeler karşı oy gerekçelerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar.

  Komisyon toplantılarında alınan kararlar  imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Komisyon başkanı tarafından uygun görüldüğü yani kabul edildiği takdirde yedek üyeler değer tespitine ilişkin her türlü çalışma ve toplantıya katılabileceklerdir.

  Komisyon gerekli gördüğü durumlarda  değer tespit çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla ve kararlara katılmamak şartı ile İdare tarafından danışman görevlendirilmesini isteme hakkına sahiptir.

  Komisyonun sekreterya hizmetlerini değer tespiti yapılacak kuruluşun özelleştirilmesinden sorumlu proje grup başkanlığı tarafından yürütülür.Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti Sonuçları

   

    Varlık satışı ve satış yöntemi haricinde ki yöntemlerle yapılacak olan ihalelerde, değer tespit raporu yasada  belirtilen ihale usullerinden hangisinin uygulanacağına karar verilmek şartı ile, ihale sahasına  çıkmadan önce ilgili projenin bağlı olduğu başkan yardımcılığı tarafından başkana sunulması gerekir.

   Değer tespit sonuçları, ihale sonuçlarının Kurul veya İdarece onaylanmasının devamında yapılacak sözleşmenin imzalanmasından sonra, kamuoyuna ilan edilecektir.

 

İhalene Nasıl İlan Edilir

   İhale, Başkanın onayı ile yurt içinde yayınlanan ve Basın İlan Kurumunca bildirilen listede yer alan tirajı yüksek en az üç gazetede ilan edilmelidir

   .Gerektiğinde yurt dışında yayın yapan basın ve yayın organlarında ve özelleştirilecek kuruluşun bulunduğu yerdeki yerel basın organlarında ve diğer yayın organlarında duyurulur.

   Yayınlanacak ihalenin duyurulmasına ilişkin işlemler; özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje grup başkanlığının bildirimince ,Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Başkanlık Makamından alınacak olur sonucu ile  yerine getirilir.

İhale Metninde Neler Olmalıdır

a) Özelleştirilecek kuruluşu,

b) İdarece gerekli görülen diğer hususları,

c) İhaleye katılmak için ihale şartnamesi ve belirlenecek diğer belgelerin alınmasının zorunlu olduğunu,

d) Geçici teminat miktarını,

e) İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı ve İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbest olduğu ve gerektiğinde teklif verme süresinin uzatılabileceği

f) Teklif ve istenilen belgelerin verileceği açık adresi ve teklif verme süresini

h) Özelleştirme yöntemini ve ihale usulünü kapsamalıdır.

 

İhale Şartnamesi Neleri Kapsar

İhale şartnamesi;

a) İhalenin konusu ve usulünü,

b) Tekliflerin hangi para birimi üzerinden yapılacağını, döviz üzerinden alınan tekliflerin Türk Lirasına çevrilmesinde hangi kurun esas alınacağını,

c) Tekliflerin verileceği açık adres ve süreyi,

d) İhaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgelerin neler olduğunu,

e) İhalenin, yetki veya ilgisine göre Kurul veya Başkan tarafından onaylanmak suretiyle kesinleşeceğini

f) Ödeme koşullarını

g) İhale üzerinde kalan tarafından sözleşme imzalanmaması veya İdarece belirlenecek miktarda kesin teminat verilmemesi veya diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde geçici teminatın irat kaydedileceğini,  

h) İhaleye katılmak için İdarece belirlenecek geçici teminatın miktarı ile niteliklerini,

ı) İhaleye katılamayacak olanları, kapsamalıdır.

 

   Özelleştirme uygulamarında değer tespiti ve ihale konusunda yapılan olan işlemleri yukarıda belirttik.Bu konuda bir avukat yardımı alarak ilerlemek sizin için yapılacak işlem düzeninde daha yaralı olacaktır.Bunun için ki sizi deneyimli avukatlarımız ile online destek olsun danışmanlık olsun ofisimize beklemekteyiz.Proakfif danışmanlık ve hukuk bürosu olarak 2001 yılından itibaren sizlere çoğu alanda kendi alanlarında deneyimli ve yetkin avukatlarımız ile hizmet vermekteyiz.70 kişilik çalışma ekibimizden süreç hakkında destek alabilirsiniz.  

Bu Makaleyi Paylaş