Rekabet sözleşmesi

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

Rekabet sözleşmesi

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde rekabet sisteminin dengeli ve tek düze bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla getirilmiş olan kuralların tümünü ifade etmektedir. Anayasa’nın 167. maddesi serbest piyasa ekonomisi ilkesi ışığında rekabet sisteminin gerekli yasalarla düzenlenmesi gerektiğine işaret etmiştir. Bu amaçla kanun koyucu 1994 yılında gereken ihtiyaçları da dikkate alarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu yürürlüğe koymuştur.

Rekabet sözleşmesi, ticari işlerde rekabetin dengeli bir biçimde işlemesini ve haksız rekabet edilmesinin önüne geçmek amacıyla hazırlanan ve yürürlük kazanan sözleşme çeşitlerinden biridir.

Ticaret Hukukunda geniş uygulama alanı bulan rekabet sözleşmesi ayrıca İş Hukukunda da uygulama alanı bulmaktadır. İşçinin işverene sadakat yükümlülüğü ve rekabet yasağı kapsamında Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan hükümler ‘hizmet sözleşmeleri’ alt başlığında yer almaktadır ve İş Hukukunda uygulama alanı bulmaktadır.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları yasaklanan faaliyetler çerçevesinde düzenlemiştir. Buna göre belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı şekilde rekabeti engelleyen, bozan veya kısıtlama amacı taşıyan yahut bu etkiyi doğurabilecek nitelikteki şirket ya da şirket toplulukları arasında yapılan anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüslerin bu tür karar ve eylemleri yasaktır ve hukuka aykırıdır.

Rekabet sözleşmeleri şirketlerin ticari sırlarının korunması, karşılıklı ticari iş yapılan şirket ya da tacirlerin sadakat yükümlülüğü kapsamında sözleşmeye aykırı durumun önceden önlenmesi ve serbest piyasa ekonomisinin düzenli işlemesi kapsamında akdedilmektedir.

Rekabetin korunması, haksız rekabetten çeşitli yönleriyle ayrılmaktadır. Rekabetin korunması ticaret hayatı içerisinde kişi veya kurumları sıkıntıya sokacak ve rekabet edebilmeleri imkanını ortadan kaldıracak faaliyette bulunulmaması için alınan tedbirleri düzenlemektir. Kanun bu amaçla rekabeti özendirmekte ve rekabetin devamlılığını sağlamaktadır. Buna karşılık haksız rekabet meşru zeminden ayrılmış ve rekabet edileni haksız yere zor duruma düşürme veya rekabet ilkelerine aykırı hareket ederek çıkar sağlama anlamına gelmektedir.

Rekabet yasağı sözleşmesi iş sözleşmesi süresince işçinin, şirket ve şirket müşterileri hakkında edindiği bilgilerin iş akdi sonlandıktan sonra şirket aleyhine kullanmasının önüne geçilmesi amacıyla getirilmiş olan ve rekabet yasağının genel sınırlarını belirleyen sözleşmedir.

Rekabet yasağı sözleşmesinin içeriği de önem arz etmektedir. Bu açıdan yasağın kapsamına iş akdi sona erdikten sonra başka bir işte görevini sürdürmesi ve yeni bir iş kurması da girmektedir. Sözleşmenin içeriği ve hazırlanması noktasında alanında uzman bir avukata başvurulması önem taşımaktadır.

Bu hususlar dışında rekabet yasağı sözleşmesinde önem taşıyan konulardan biri de cezai şarttır. Rekabet yasağından kurtulmak için işçinin ödeyeceği cezai şartın amacı rekabet yasağını ortadan kaldıran işçi karşısında işvereni korumaktır. Rekabet yasağı sözleşmesinde cezai şartın kararlaştırılması ve doğabilecek problemler karşısında uzman avukatlarımızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Proaktif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, yerli ve yabancı şirketlere Rekabet Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlık büromuz, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ışığında getirilen düzenleme ve yasaklara ayrıca Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde yapılan değişiklik ve içtihatlara hakim olan uzman kadrosuyla müvekkillerine ticari anlaşma, uyuşmazlık ve işlemlerin yapılması hususunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Rekabet Hukuku alanında verdiğimiz danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz kısaca şöyledir:

-Rekabet hukukunun ihlali sonucunda oluşabilecek mağduriyeti en aza indirmek

-Haksız rekabette bulunana karşı gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlamak

-Yargısal uyuşmazlıklarda vekil olarak müvekkili temsil etmek

-Rekabet Kurumunun çalışma anlayışına uyumlu ve belirlenen kurallar çerçevesinde hukuki denetimi yapmak

-Rekabet Kurumu kararlarının hukuki denetimini gerçekleştirmek ve bu kararlara karşı kanun yoluna başvurmak

-Sözleşmeleri rekabet hukuku çerçevesinde incelemek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve yorumlamak

-Birleşme veya devralma işlemlerinin rekabet hukuku paralelinde değerlendirmesini yapma ve mevcut sıkıntılar konusunda hukuki görüş belirtme


Bu Makaleyi Paylaş