Senet(Bono) İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

Senet(Bono) İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Bononun Unsurları Nelerdir?

 Senet metninde  “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesi bulunan,kayıtsız şartsız belli bir bedeli ödeme vaadinde bulunulan,belirli bir vadenin olması (yoksa senet görüldüğünde ödenecektir) ,ödeme yeri belirtilen (ödeme yeri yoksa senedin düzenlendiği yer ödeme yeri kabul edilir) ,kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adına yapılan, düzenleme tarihi ve yerini içeren (bu husus  yoksa düzenleyenin adının yanında yazılı olan yer düzenleme yeri sayılacaktır) ,düzenleyenin imzasını barındıran kambiyo senedine bono denilir.Yani;

  • Bono veya emre yazılı yazacak

  • Belirli bir vade

  • Ödeme yeri

  • Kime ödeneceği

  • Düzenleme yeri ve tarihi olmalıdır.

Vade,ödeme yeri ve düzenleme yeri bononun zorunlu unsurlarından olmayıp olmaması halinde bono bono olmaktan çıkmayacaktır.Bunlar yardımcı unsurlardır.

Bonoya Dayalı (Kambiyo Senedine Dayalı) İcra Takibinde Yetkili Daire ve Görevli Mahkeme?

  Bu takip içinde genel yetkili icra dairesi borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesi olacaktır.Bonoda öngörülen ödeme yerinde , ödeme yeri gösterilmeyen bir bonoda ise ödeme yerinin düzenleme yeri olduğunun kabulü olması halinde bononun düzenleme yerinde icra takibi yapılacaktır.

 İcra takibinde borçlu sayısı birden fazla ise icra takibi borçlulardan birinin yerleşim yerindeki icra dairesinde yapılabilir.Tacirler veya kamu tüzel kişileri aralarında doğmuş uyuşmazlık hakkında bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşme ile yetkili kılabileceklerdir.

 Taraflar tarafından  aksi kararlaştırılmadığı sürece dava sadece sözleşme ile belirlenen bu mahkemelerde açılabilir.

 Takibe konu bonoda yetki sözleşmesi varsa ve bu takip HMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra başlatılmış ise yetkili icra dairesi bu yetki sözleşmesine göre belirlenecektir.

Bu Takipte Taraflar Kimlerdir?

 Bonoda  borçlular ;tanzim eden ,cirantalar, bunlar lehine aval verenler ve bunların yetkisiz temsilcileri olacaktır.

İcra Takibi Başlaması İçin Ödeme Emri Nasıl yapılır?

 İcra müdürünün ödeme emrini göndermesi için gereken şartlar nelerdir dediğimizde ;

1- Takip talebinin yasal unsurları içerip içermediğine bakılır

2- Senedin kambiyo senedi niteliğinde olup olmadığına bakılır

3- Takip alacaklısının takip hakkının bulunup bulunmadığına bakılır

4- Senedin vadesinin gelip gelmediğini inceleyerek icra müdürü ödeme emri göndermelidir.

Ödeme Emrine İtiraz Süreleri Ne Kadardır?

Senedin kambiyo senedi olup olmadığı ve takip alacaklısının takip hakkının bulunup bulunmadığı unsurları özel şikayet sebepleri olarak düzenlendiği için 5 gün içinde borçlu tarafından şikayet yolu ile icra mahkemesine ileri sürülerek takibin iptali istenmelidir. Ancak vadesi gelmeyen senet ile  takip yapılacaksa şikayet süresi 7 gündür.

   Ödeme emrine itiraz ve özel şikayet süresi 5 gün olarak düzenlenmiştir.Ödeme ve mal beyanında bulunma süresi ise 10 gün şeklindedir.

  Ödeme emri ile birlikte takibe konu kambiyo senedi ve elinde varsa protesto evrakının örneği gönderilmelidir. Aksi halde borçlu ödeme emrinin tebliği edilmesinden  itibaren 7 günlük şikayet süresi içinde icra mahkemesinden ödeme emrinin iptalini isteyebilecektir.

 

Ödeme Emrine İtiraz Edilmezse Ne Olur?

 

 Ödeme emrine 5 gün içinde icra mahkemesine itiraz edilmez ise takip kesinleşecektir.

10 günlük borç ödeme müddeti içinde borçlu borcu ödemez ise alacaklı borçlunun mallarının haczedilmesini talep edebilir.5 gün içinde ödeme emrine itiraz etmemiş olan borçlu 10 gün içinde borcu ödemezse mal beyanında bulunmak zorundadır. Aksi halde hapisle tazyik edilir.

 Diğer işlemler açısından itiraz edilirse açılacak itirazın iptali davası ya da itirazın kaldırılması prosedürü ile de imzaya ve borca itiraz edebilecek olup normal alacaklarda yani kambiyo senedine dayalı olmayan icra takibinde ki prosedürler aynen uygulanır.

 

Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi Durumu

 

   Borçlu taraf  ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren 5 gün içinde icra mahkemesinde borca ve imzaya itiraz edebilecektir.Borçlu tarafa ödeme emri tebliğ edilemese bile alacaklının takibi sürdürme iradesi varsa borçlu şikayet ve itiraz yoluna başvurabilir.

 Borçluya ödeme emri tebligatı usulsüz yapılmış ise borçlu öğrenme tarihinden itibaren 7 gün içinde icra mahkemesine başvurarak ödeme emri tebliğ tarihinin düzeltilmesini şikayet yoluyla isteyebilecektir.

 Borçlu bu şikayet dilekçesiyle aynı anda borca ve imzaya itirazlarını ileri sürebilir. Ancak bu itirazlarını usulsüz ödeme emrini öğrendiği tarihten itibaren 5 gün içinde yapılması gerekir.İcra mahkemesi önce tebligat usulsüzlüğü şikayetini inceler tebligat usulüne uygun ise şikayeti süreden reddeder.

 Tebligat usulsüz ise ödeme emri tebliğ tarihini düzeltir ve düzeltilen tebliğ tarihine göre süresinde olan itirazları inceler ve sonucuna göre karar verir.

Senet için icra takibi süreci uzun ve zorlu bir süreç olup avukat yardımı ile yapılması gereken önemli konulardan biridir.Proaktif ailesi olarak deneyimli avukatlar ile sizlere hizmet vermekteyiz .Sizleri ofisimize ya da online destek almak için sitemize bekleriz.


Bu Makaleyi Paylaş