SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Davaları

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Davaları

SSK’lı Nedir?

 Daha önceden SSK‘lı dediğimiz yani bir işverene bağlı olarak çalışan kişilere artık 4a’lı denilmektedir.Yani SSK’lı dediğimiz kavram çıkmış olup yerini 4a’lı kategorisine bırakmıştır.

 Bu hal 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun -sigortalı olarak sayılanlar- adlı  4. maddesine göre; “Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan kişiler”, artık SSK’lı olarak değil  “4/a’lı” olacak şeklinde değiştirilmiştir.Daha net bir tanım kullanmak gerekirse milyonlarca SSK’lı 5510 sayılı kanun gereği 4A’lı olarak nitelendirilmiştir.

Bağkurlu Nedir?

 4B’liler de eskiden Bağ-Kur’lu olan kişileri kapsayacaktır.Daha önce bağkurlu olarak ifade ettiğimiz kişiler artık yasa ile 4B’li adı altında değerlendirilir. Kendi adına bağımsız olarak çalışan esnaf, sanatkar, tüccar, serbest meslek erbabı kişiler bunlara örnektirler.

Emekli Sandığı Nedir?

Emekli Sandığı’na bağlı kişiler de yasa gereği 4C’li olarak adlandırılmışlardır.Bu tanımların geneline sosyal sigortalar kurumu denilmektedir.Kanun bizzat 4a,4b,4c statüsüne giren kişileri saymış olup hepsi uygulamada farklı şekildedirler.

SSK,Bağkur ve Emekli Sandığının Birleşmesi

 Sosyal güvenlik kurumunda yapılan değişiklikler üzerine  ayrı ayrı tüzel kişilikleri bulunan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nı tek çatı altında birleştirmiş olup, bir bakımdan da yeşil kartlılar ve yabancılar da dahil olmak üzere ülkede yaşayan herkesi kapsayan  Genel Sağlık Sigortası uygulamasını devreye sokmuş olup, işlem sayısı ve bütçe yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu’nu kamunun önemli bir kurumu haline getirmiş olmaktadır.

Bu birleşme ile SGK’nın hizmetleri ve idari işlemleri;vatandaş-yabancı uyruklu,işçi-işveren  kısacası ülkede yaşan her bireyi doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Bu hal, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Davalar Nerede Açılır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun  yapılan düzenleme ile sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yerinin İş mahkemeleri olduğu belirtilmiştir.

 Buna göre, aksine bir hüküm belirtilmemesi durumunda SGK’nın yaptığı işlem ve uygulamalara karşı iş mahkemelerinde dava açılacaktır.

 Bu düzenlemenin istisnası idari para cezaları ile ilgili açılacak davalardır. SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı davalar  idare mahkemelerinde açılacaktır.

SGK’ya Açılacak Dava Süreci Nasıl İşler?

 SGK’nın taraf olduğu her türlü davada, SGK aleyhine hükmedilmiş olan asıl alacak ile vekalet ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilinin SGK’ya, ödemeye dayanak makbuz veya belgelerle birlikte yazılı biçimde yapacağı müracaat üzerine ve bildireceği banka hesap numarasına, müracaat tarihinden itibaren 30  gün içinde ödenecektir.

 Bu süre geçmeden SGK aleyhine cebri icra yollarına başvurulamaz. Belirtilen sürede ödeme yapılamaması durumunda, söz konusu alacak için genel hükümler dairesinde tahsil olunacaktır.

 Mahkeme kararında yer alan miktarların,kararın kesinleşmesinden önce ödenmesi durumunda, söz konusu kararların taraf mercilerce bozulmasını müteakip ödenen miktarlar, ödeme tarihinden itibaren işleyecek olan kanuni faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilecektir.

SGK’ya Karşı Açılan Davalarda İcra Süreci Nasıl İşler?

30 gün süresi geçmeden SGK aleyhine cebri icra yoluna başvurulması durumunda şikayet yolu ile icra takibinin iptali istenebilir.Eksik belge sunmuş olan  alacaklı tarafa, belgelerini tamamlaması durumunda ödemenin yapılacağı zaman geçirilmeksizin iadeli taahhütlü yazı ile bildirilecek ve buna karşın belgelerini tamamlamayan ve bu 30 gün içerisinde ödeme yapılmaması nedeniyle SGK aleyhine icra takibi başlatan alacaklı tarafa karşı,icra takibinin haksız  açıldığı ve bunula birlikte kanuni gerekleri yerine getirmediği öne sürülerek icra hukuk mahkemelerinde icra takibinin iptali talepli şikayet yoluna gidilir.

 Yani sonuç olarak önce Sosyal Sigortalar Kurumuna öncelikle itiraz edilecek bundan sonra dava yoluna gidilecektir.

SGK’ da Açılacak Hizmet Tespit Davası Nasıl İşler?

Bu yapılan  düzenleme yani önce itiraz sonra dava düzenlemesi hizmet tespiti davalarını kapsamaz.Başka bir şekilde anlatmak gerekirse, hizmet akdine (SSK) tabi çalışmalar sebebiyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti amacıyla İş Mahkemesi’nde açılacak davalar için SGK’ya başvurma şartı olmadan, doğrudan açılabilecektir.

Proaktif hukuk ve danışmanlık bürosu olarak sizlere yıllardır deneyimli avukatlar ile birlikte hizmet vermekteyiz.2001 yılında Zekeriya Karataş liderliğinde kurulan büromuz çeşitli hukuki alanlarda sizlere hizmet vermektedir.Kendi alanlarında yetkin avukatlar ile çıktığımız bu yolda aynı bakış açısında devam etmekteyiz.

 
 

Bu Makaleyi Paylaş