AİLE İKAMET (OTURMA) İZNİ NASIL ALINIR?

AİLE İKAMET (OTURMA) İZNİ NASIL ALINIR?

AİLE İKAMET (OTURMA) İZNİ NASIL ALINIR?

 

ÖZET

Yabancı uyruklu insanların Türkiye’de ikamet etmeleri ve vize işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için 6458 sayılı Yabancıları Koruma Kanunu’nda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. İlgili kanunda birden fazla farklı türde oturma izni alma yolu sağlanmıştır. Kısa dönem ikamet izinleri, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni, uluslararası koruma için verilen ikamet ve aile ikamet izni bunlardan bazılarıdır. Sayılan ikamet izinlerden uygulamada en çok karşımıza çıkan ikamet izinlerinden biri aile ikamet iznidir. Bu yazımızda aile ikamet izni ile alakalı tüm sorulara cevap bulacaksınız.

 

Aile İkamet İzni Nedir?

Aile ikamet izni adından da anlaşılacağı üzere aile birliğinin korunması amacını gözeten bir izindir. Türkiye’de hayatını idame etmek isteyen Türk vatandaşı olmayanlar için bir oturma izni sağlamaktadır.

 

Aile İkamet İznini Kimler Alabilir?

6458 sayılı Yabancıları Koruma Kanunu’nun 34.maddesi uyarınca Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28.maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar, mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahibi kişilerin; yabancı eşine, kendisinin veya eşinin yabancı uyruklu çocuğuna, kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna her defasında üç yılı aşmamak şartıyla aile oturma izni verilebilir.

Burada önemli olan husus, ikamet izinlerinin birine sahip olmaktır. Kanunda belirtilen ikamet izinlerinden birinin varlığı, bireyin aile fertleri için aile ikamet izni almasının yolunu açacaktır. Mesela; öğrenci oturma izni almış bir birey eğer ki bir evli veya çocuğa sahipse onlar için aile ikamet izni alabilir.

 

Aile İkamet İzni Almak İçin Gerekli Şartlar

İznin verilebilmesi için hem destekleyici olarak nitelendirilen Türkiye’de ikamet eden bireyin hem de aile ikamet iznini almak isteyen bireyin yerine getirmesi ve sağlaması gereken bazı hususlar vardır. Bu hususların bir arada gerçekleşmesi önemlidir. Başka bir deyişle, iki bireyin aşağıda belirtilen hususları yerine getirmesi gerekir. Aksi takdirde, aile ikamet izni alınmaz.

 

 • Destekleyicinin Sağlaması Gereken Şartlar

- Destekleyici kimsenin toplam geliri asgari ücretten az olmamak kaydıyla, ailedeki fert sayısına düşen asgari ücretin üçte birinden az olmayacak şekilde bir gelire sahip olmalıdır.

- Destekleyici konumunda bulunan kimse, ailesi için sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Bununla birlikte, ailesinin barınma giderlerini karşılayabilecek standartları da yaratmalıdır.

- Destekleyici kimse, başvuru yapıldığı anda beş yıl içinde aile düzenini bozucu bir suç işlememiş olmalıdır. Hüküm giymemiş olduğuna dair adli sicil kaydı da ayrıca belgelenmelidir.

- Destekleyicinin adres kayıt sisteminde kaydı bulunmalıdır.

 

 • Aile İkamet İzni Almak İsteyen Kimsenin Sağlaması Gereken Şartlar

  - Destekleyici ile olan yakınlığını gösteren belgeleri ibraz etmesi gereklidir.

  - Yine destekleyici ile beraber yaşadığını ve yaşamaya istekli olduğunu gösteren belgeleri ve bilgileri ibraz etmesi gerekmektedir.

  - En önemlisi ise izin almak isteyen kişi bekârsa ve destekleyici birey ile evlenmek istiyorsa bu evliliğin ikamet izni almak amacıyla yapılmamış olması gerekmektedir.

  - Bununla birlikte aile ikamet iznine başvuran bireyin on sekiz yaşını doldurmuş olması da elzemdir.

  - Son olarak 6458 sayılı Yabancıları Koruma Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan hususlardan birine bile sahip olan kimselerden olmaması gerekir.

   

Aile İkamet İzni Başvurusunun Reddedilmesi, İptal Edilmesi veya Uzatılmaması Hali  

6458 sayılı Yabancıları Koruma Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca, destekleyicinin veya aile ikamet izni başvurusunda bulunanın istenilen şartları karşılamaması veya karşılanan şartların sonradan ortadan kalkması durumunda aile ikamet izni başvurusu reddedilebilir, iptal edilebilir veyahut da uzatılmaz.

Destekleyici veya aile ikamet izni almak isteyen birey hakkında geçerli bir sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması hallerinde de aile oturma izni iptal edilecek veyahut da uzatılmayacaktır.

Aile ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığı haller de izin iptale veya uzatılmama yaptırımına tabi olacaktır.

 

Aile İkamet İzni Başvurusunun Reddedilmesi Durumunda Açılacak İptal Davası

Aile ikamet izni için başvuran bireyin başvurusu idare tarafından incelenerek karara bağlanır. İdare; yukarıda detaylıca bahsedilen şartların karşılanmaması nedeniyle başvuruyu reddedebileceği gibi takdir yetkisi kapsamında da başvuruyu reddedebilecektir.

Aile ikamet izni başvurusu reddedilen bireyler, verilen kararın hukuka aykırı olduğu düşüncesi içindelerse o zaman bu kararın iptali için kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde kararı veren idarenin bulunduğu idare mahkemesinde iptal davası açmak zorundadırlar.

 

Sıkça Sorulan Sorular

 • Destekleyicinin hayatını kaybetmesi durumunda aile ikamet izninin akıbeti ne olacaktır?

  Ölen destekleyiciye bağlı bulunan aile fertlerine kısa dönem ikamet izni tanınacaktır.

 • Eşlerin boşanması durumunda aile ikamet izninin akıbeti ne olacaktır?

  Kısa dönem ikamet izni için gerekli şartlar sağlanıyorsa, boşanma sonrasında aile ikamet izni kısa dönem ikamet iznine döner. Kısa dönem ikamet şartları sağlanmıyorsa aile ikamet izni iptal edilir.

 • Aile ikamet izni başvurusunun reddine karşı açılacak iptal davasında avukat bulundurmak zorunlu mudur?

  İdare hukukunda yer alan sürelerin kısa olmasından dolayı hemen harekete geçilmesi gerekmektedir. Hemen harekete geçilmediği durumlarda birey için hak kayıpları gündeme gelecektir. Bu sebepten dolayı uzman avukatlarımıza danışmanız tavsiye edilmektedir.

 • Aile ikamet izninin süresi en fazla kaç yıldır?

  En fazla 3 yıldır. Her 3 yılın sonunda aile ikamet izninin yenilenmesi başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 • Aile ikamet izni almak için nelere dikkat edilmeli?  

  Belgeler eksiksiz bir şekilde doldurulup, başvuru günü ilgili idarede hazır bulunulması önemlidir. İkamet süresi boyunca maddi imkânın olduğunun kanıtlanması, sağlık sigortalarının yapılmış olması, adresle alakalı işlemlerin yapılması ve adli sicil kaydı tamamlanması gereken önemli unsurlardır.

 • Anlaşmalı evlilik yoluyla aile ikamet izni alınabilir mi?

  Evliliğin amacına uygun olarak ilerleyip ilerlemediği hususunu valilikler denetlemektedir. Bu sebepten, anlaşmalı evlilik tespit edildiği takdirde valilik aile ikamet iznini reddedecektir. Bu yola başvurulması tavsiye edilmemektedir.

 

PROAKTİF HUKUK VE DANIŞMANLIK

Proaktif Hukuk Ve Danışmanlık bürosu olarak, alanında uzman avukatlarımızdan oluşan kadromuzla uyuşmazlık konusunu oluşturan olayın öncesi ve sonrasında yaşanan durumları kapsayacak şekilde müvekkillerimizin hak kayıplarını önlemekte ve sonuç odaklı prensibimiz sayesinde mevzuat çerçevesinde mümkün olan en avantajlı sonuçları en hızlı şekilde almalarını sağlamaktayız.


Bu Makaleyi Paylaş