Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri

Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri

Evden uzaklaştırma kararı, aile içi şiddetin özellikle kadına şiddetin önlenmesi için koruma tedbiri olarak düzenlenmiştir. Aile bireyleri arasında fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik bir şiddet söz konusuysa mağdur kişi evden uzaklaştırma talep edebilir.

Koruma Tedbirleri Nelerdir?

Koruyucu tedbir ve önleyici tedbir olmak üzere iki çeşit koruma tedbiri vardır.

Koruyucu tedbirler de, mülki idari amirin verdiği ve mahkemenin verdiği koruyucu tedbirler olarak ikiye ayrılır.

Önleyici tedbirler, hakim tarafından verilir. Şiddet tehlikesi gerçekleşmeden verilen koruma tedbirleri, önleyici tedbirlerdir.

Koruyucu Tedbir Çeşitleri

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre iki çeşit koruyucu tedbir vardır: Mülki idari amir tarafından verilen, hakim tarafından verilen koruyucu tedbirler.

 1. Mülki idari amir tarafından verilebilen koruyucu tedbirler:

 • Şiddet görene ve çocuklarına uygun bir yerde barınma imkanı sağlanması.

 • Geçici maddi yardım yapılması.

 • Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine veya kendiliğinden geçici koruma altına alınması.

 • Gerekli görülen durumlarda çocuğa kreş imkanının sağlanması.

     2.  Hakim tarafından verilen koruyucu tedbirler:

 • İşyerinin değiştirilmesi.

 • Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.

 • Türk Medeni Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.

 • Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Hakim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları

 • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

 • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

 • Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

 • Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

 • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

 • Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

 • Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hakim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, önleyici tedbirler kolluk amirlerince alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde hâkimin onayına sunar.

Hakim tarafından 24 saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

Evden Uzaklaştırma Kararını Kimler Talep Edebilir?Aile içi şiddete uğrayan kişi veya henüz uğramamış olmasına rağmen şiddete uğrama tehlikesi altında olan kişi tarafından evden uzaklaştırma kararı talep edilebilir.

Talep eden kadın da olabilir, erkek de olabilir. Şiddeti gerçekleştiren veya gerçekleştirme tehlikesi olan aile bireylerinden herhangi biri olabilir. Erkek çocuk, kız çocuk da evden uzaklaştırılabilir. Yani sadece koca evden uzaklaştırılmaz.

Şiddet; kişinin nişanlısı, evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşi, çocuğu, anne veya babası tarafından gerçekleştirilebilir.

 

Evden Uzaklaştırma Kararı Nereden Alınır?

Aile içi şiddete maruz kalıyorsanız, en yakın Aile Mahkemesi’ne giderek şiddete uğradığınızı beyan ederek uzaklaştırma kararı verilmesini talep edebilirsiniz.

Evden Uzaklaştırma Kararını İhlal Edilirse Ne Olur?

Tedbir kararı ihlal edilirse, ihlalin ağırlığına göre şiddet gösteren kişi, üç günden on güne kadar zorlama hapsine tutulur.

Tekrar halinde zorlama hapsi süresi 15 günden 30 güne kadar verilir. Zorlama hapsinin toplam süresi 6 ayı aşamaz.

Evden Uzaklaştırma Kararı Ne Kadar Süre İle Verilir?

Evden uzaklaştırma kararı en fazla 6 aylık süre için verilir. Koruma kararı süresi uzatılamaz.

Bu sürenin geçmesi halinde, yeni bir durumun meydana gelmesi halinde tekrar koruma tedbiri alınmasına karar verilebilir.

Evden Uzaklaştırma Hakkında Yargıtay Kararı

 

T.C YARGITAY

7.Ceza Dairesi

Esas: 2000/ 9477

Karar: 2000 / 12100

Karar Tarihi: 02.10.2000

 

ÖZET: Sulh hukuk mahkemesinin kusurlu eş olan sanığı müşterek şekilde oturdukları evden üç ay süreyle uzaklaştırma biçiminde verdiği tedbir kararına dörder gün arayla iki defa riayet etmeyen sanığın eylemi bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak arttırılması yerine iki ayrı suç kabul edilerek hüküm tesisi, isabetsizdir.

 


 

(4320 S. K. m. 1) (765 S. K. m. 80)

 

Dava: 4320 sayılı kanuna muhalefetten sanık, Murat A. hakkında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüğüne ve erteli cezanın aynen infazına dair GERMENCİK Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 1.2.1999 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, Mahalli Cumhuriyet Savcısı tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 5.6.2000 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;

 

4320 sayılı yasanın 1/b maddesi gereğince Sulh Hukuk Mahkemesinin kusurlu eş olan sanığı müşterek şekilde oturdukları evden 3 ay süreyle uzaklaştırma biçiminde verdiği tedbir kararına 14.8.1998 ve 18.8.1998 tarihleri itibarıyla dörder gün arayla iki defa riayet etmeyen sanığın eylemi bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak TCK.nun 80.maddesiyle arttırılması yerine iki ayrı suç kabul edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi,

 

Sonuç: Yasaya aykırı, Mahalli Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün, isteme uygun olarak BOZULMASINA, 02.10.2000 günü oybirliği ile karar verildi.

 


Bu Makaleyi Paylaş