İflas Avukatı

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

İflas Avukatı

İcra ve İflas Hukuku en önemli hukuk alanlarından biridir. Kişilerin mal varlıklarını yakından ilgilendiren bu hukuk alanı oldukça kapsamlı düzenlemelere sahiptir ve bu sebeple iyi bir hukuk bilgisiyle üstesinden gelinebilecek bir alandır. Hukukçuların vazifesi bu anlamda müvekkillerine destek sunmak ve kanunların nasıl işlediğini ve uygulamanın nasıl olduğunu aktarmaktır. Proaktif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bu vazifenin bilincinde olan ve hukukun işleme şeklinin nasıl olduğunu, müvekkilin somut durum karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğini müvekkillerine anlatmaya gayret eden köklü ve saygın bir hukuk bürosudur.

İflas hukuku prosedürlerinin nasıl işlediğini, iflas davalarında nasıl hareket edilmesi gerektiğini ve çözüm yollarının neler olabileceğini uzman ekibimizle ele alıyor ve siz değerli müvekkillerimize yol göstericilik vazifesi görüyoruz. İflas Hukuku konusunda uzmanlaşmış ve sayısız dava ve işlemde bulunmuş olan ekibimiz Türkiye’nin en iyi avukatları arasında gösterilmektedirler. Avukatlarımız önlerine gelen iflasla ilgili durumlarda olayı tüm yönleriyle ele almakta, analizler ortaya koymakta ve iflasın gerekmediği kanaatine ulaşmışlarsa bunu mahkeme nezdinde dile getirmektedirler. Daha önce birçok iflas erteleme kararı aldırmış olan büromuz bu anlamda hem iflası istenen kişi veya şirketleri bu zor durumdan kurtarmakta hem ekonomik işleyişe zeval gelmesini önlemekte hem de alacaklı konumda olan kişilerin alacaklarını tam tahsil etmesini ve mağduriyet yaşamamalarını sağlamaktadır.

Mahkemenin iflas kararı vermesi çeşitli aşamalardan sonra meydana gelmektedir. Bu anlamda bu aşamaların teker teker geçilmesi ve hepsinin borçlu aleyhine olması gerekmektedir. Bu bakımdan en ufak bir kurtuluş belirtisi kimi zaman borçlunun zor durumdan kurtulacağının belirtisi olabilir. Önemli olan, bu noktaların ortaya çıkarılması ve mahkemeye etkin bir biçimde sunulmasıdır. Bu süreçleri uzman bir hukukçu yardımıyla yürütmeniz durumunda avukatınız  hem mevzuata hem uygulamaya olan hakimiyetiyle ve hukukçu refleksleriyle olaya yaklaşımıyla size büyük getirilerde bulunacaktır.

İflas Süreçleri

Üç çeşit iflas yolu bulunmaktadır. Bunlar adi iflas yolu, kambiyo senedine has iflas yolu ve doğrudan iflas yoludur.

Adi iflas yoluyla kambiyo senedine has iflas yolu birbirine en yakın olan iflas yollarıdır. Doğrudan iflas yolu ise borçlunun kanunda sayılan hallerden birine sahip olması durumunda izlenebilecek bir yoldur veya borçlunun kendi talebiyle gerçekleşebilecek bir kanaldır. Hukuki prosedürlerin zaman kaybına sebep olmaması ve hukuk mekanizmasının hızlı işletilebilmesi açısından başvurulan bir yol olan doğrudan iflas yolunda icra müdürlüğüne başvuru ve sonrasında borçlu kişiye gönderilen iflas ödeme emri aşaması bulunmamaktadır.

Oysa adi iflas yolunda ve kambiyo senedine mahsus iflas yolunda başvurulacak ilk kanal icra müdürlükleridir. İcra müdürlüğünden borçlu kişiye ödeme emri gönderilmekte ve itiraz etmesi veya ödeme yapması için süre verilmektedir. Bu süre adi iflas yolunda 7 gün, kambiyo senedine mahsus iflas yolunda 5 gündür. Kambiyo senedine has iflas yolunda borç adından da anlaşılacağı gibi bir kambiyo senedine dayanmaktadır. Adi iflas yolunda ise kambiyo senedine dayanmayan bir borç mevcuttur.

Yukarıda da değindiğimiz gibi doğrudan iflas yolu bir istisna niteliği taşımaktadır. Doğrudan iflas yoluna alacaklının başvurabileceği haller İcra İflas Kanununda belirtilmiştir. Bu hallerden bazıları şunlardır:

  • Borçlunun ikametgah adresinin belirlenememesi
  • Borçlunun borcundan dolayı kaçması
  • Borçlunun borcunu ödememek için hileli hukuki işlem yapması veya buna teşebbüste bulunması
  • Mahkeme ilamına dayanan bir alacağın icra kanalıyla tahsil edilememesi

Diğer iki iflas yolunda borçluya icra müdürlüğü tarafından ödeme emri gönderilecektir. Bu ödeme emri borçlu için itiraz veya borç ödeme süresini başlatacaktır. Alacaklının icra müdürlüğüne başvurmasından sonraki 1 yıl içerisinde ticaret mahkemesine başvurması ve iflas davası açması gerekmektedir. Eğer borçlu ödeme emrine itiraz ederse, davayı açacak olan kişi hem itirazın kaldırılması hem de iflas talebinde bulunmalıdır. Eğer itiraz edilmediyse sadece iflas talebinde bulunması yeterli olacaktır. Mahkeme bu itirazı önce inceler ve itiraza yer olmadığını tespit ederse borçludan masrafları ve borcunu faiziyle ödemesini veya bu miktarı mahkemeye depo etmesini talep edecektir. Depo miktarı 7 gün içerisinde ödenmemişse mahkeme iflas kararı verecektir.

İflas kararı verilince ilgili iflas müdürlüğü devreye girecek ve iflas masası açılacaktır. İflas masası, müflisin tüm mal varlığının ayrı yerlerde bulunsalar bile bir bütün olarak görülmesidir. İflas masasının açılmasından sonra iflas müdürlüğünün denetiminde olan bir iflas idaresi kurulur ve alacaklar belirlenen sıraya göre tahsil edilmeye başlanır. Kanunda sayılı imtiyazlı alacaklılar öncelik sahibidir. Bu şekilde alacakların dağıtılmasından sonra işlemler tamamlanır ve iflas masası kapanır.


Bu Makaleyi Paylaş